Bases Festival

Educació

Incorporar d’una manera activa, mitjançant la producció d’obres audiovisuals, l’educació en valors al projecte curricular de cada centre formatiu.

Desenvolupament

Afavorir en els alumnes l’afició per les arts audiovisuals com a fórmula positiva d’utilització del seu temps lliure, desenvolupant a més les possibilitats com a font d’informació i d’enriquiment cultural.

Motivació

Motivar i premiar la creativitat dels futurs professionals de la indústria audiovisual espanyola.

REGLAMENT I BASES

ARTICLE 1
El Festival Escolar i Universitari de les Arts Audiovisuals, en la 8a convocatòria, té una durada d’un curs escolar.
ARTICLE 2

Les produccions es poden presentar des de l’inici de la convocatòria, 30 de setembre de 2022, fins al tancament de la convocatòria, 30 de juny de 2023. Els nominats seran elegits pel Comitè de Selecció del Festival i el jurat decidirà els guanyadors.
ARTICLE 3
Podran participar en competició les produccions en funció de la secció:
SECCIONS:

Internacional (centres educatius fora del territori espanyol)
Interpretació i composició musical
Video dansa
Curtmetratge ficció
Curtmetratge d’animació
Video clip
Videojoc
Reportatge
Documental
Còmic
Cartelleria
Fotografia
CATEGORIES:
Educació Especial
Educació Infantil
1er Cicle de Primària ———— (6-8 anys)
2n Cicle de Primària ———– (8-10 anys)
3er Cicle de Primària ———— (10-12 anys)
1er Cicle d’ESO —————– (12-14 anys)
2n Cicle d’ESO —————– (14-16 anys)
Batxiller i cicles formatius ( 16-18 anys)
Universitaris

 

ARTICLE 4

Una vegada inscrita i tramesa la producció a través de la Web del festival. En esta edició un mateix centre pot participar amb diverses produccions a la mateixa secció i categoria.

ARTICLE 5
Les 10 produccions més votades per secció seran les finalistes. De les produccions finalistes, se’n nominaran 4 per cada secció per part del comitè de selecció del festival i, el jurat, a la setmana del festival, determinarà els guanyadors
ARTICLE 6
Interpretació i composició musical:
Es comptaran amb dues categories: infantil i adults. A la categoria infantil hi podran participar tots aquells nens i nenes amb edats compreses entre els 8 i els 16 anys. A la categoria adults hi podran participar majors de 16 anys.
Es preveu la participació de solistes, duos i grups musicals.
Els participants hauran d’enviar un vídeo d’una durada no superior a 1 minut, interpretant la cançó triada pel concursant/es. L’enregistrament pot ser a capella, acompanyat d’algun instrument en directe (guitarra o piano), o bé amb fons musical en playback, sempre que la seva veu s’escolti en primer pla clarament i, per descomptat, sense cap mena de retoc, barreja o postproducció. L’incompliment d’aquesta norma implicarà la desqualificació de laspirant.
Els participants podran interpretar cançons de la seva composició o d’altres artistes. En el cas que siguin cançons d’altres artistes no podran ser versions originals, i han d’estar interpretades en versió cover.
Els aspirants hauran de presentar una cançó per interpretar de lliure elecció en què el jurat qualificarà:
Afinació.
Presència escènica.
Rang vocal.
Interacció amb el públic.
El jurat es reserva el dret de poder demanar als aspirants la interpretació duna altra cançó.
Durada de les produccions: els curtmetratges no poden superar els 15 minuts; els reportatges i documentals tindran un màxim de 10 minuts i els espots d’1 minut. El còmic, la seua extensió no podrà ser superior a 5 folis per una cara a espai doble. El cartell d’un A2 de mida i la fotografia de 13 x 18. Videojoc, temàtica educativa i indistint el suport per al qual es produeixi: consola, telèfon mòbil, tablet, ordinador.

Videodansa
Les produccions han de contar una història a través de la videodansa amb una durada màxima de 3 minuts, amb els mitjans audiovisuals de què es disposin.
Les millors ballarines, seleccionats pel jurat, optaran a un càsting per part de Stage Entertainment, productora entre d’altres, del musical EL REI LLEÓ, TINA, ANASTASIA, ETC.

ARTICLE 7
No podran formar part del Jurat aquelles persones o institucions que tinguen interessos en les produccions presentades a competició.
Les deliberacions del Jurat seran secretes i les decisions seran adoptades per majoria simple. La Direcció del Festival assisteix a les deliberacions del Jurat però no pren part a la votació.
Els membres del Jurat es comprometen fermament a no expressar públicament les seves opinions respecte de les produccions sotmeses a la seva consideració, abans de la proclamació oficial dels premis.
ARTICLE 8
El Jurat tindrà a la seva disposició un Premi Especial per a la seva lliure adjudicació a la producció que, per les característiques que sigui, consideri que té mèrits per rebre’l, havent d’esmentar la motivació que la fa mereixedora.
ARTICLE 9
Els centres de formació que hagin rebut un premi, es comprometen a esmentar-ho en tota la publicitat i material de premsa en el cas de voler donar-ne publicitat, respectant la redacció exacta de la decisió del Jurat i utilitzant el logotip del Festival. Aquest logotip estarà disponible a les oficines del Festival en diversos idiomes.
ARTICLE 10
Propietat Industrial i Intel·lectual
Amb la seva acceptació el participant al festival (o el seu tutor legal en cas de menors d’edat), autoritza eMove Festival perquè pugui utilitzar la seva imatge, amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar el dret a l’honor en els termes previstos a la Llei orgànica 1/85, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge.
Lautorització es considera concedida per un termini de 10 anys. Aquestes imatges podran ser utilitzades per comunicar la promoció a web i xarxes socials d’eMove Festival. Així com per a la memòria de lempresa sobre aquest esdeveniment (documentació interna).
El/s participant/s al festival no obtindran nous drets diferents de la participació al festival per la cessió dels seus drets d’imatge, acceptant estar conforme amb l’acord esmentat.
De la mateixa manera, els participants autoritzen que el seu nom i cognoms siguin publicats a les xarxes socials d’eMove Festival durant la data de validesa del festival, així com durant els deu anys següents.
El Festival es quedarà una còpia de les produccions nominades i de les premiades per al seu arxiu i exposició.
ARTICLE 11
Els possibles compradors i venedors de les produccions seran especialment atesos per un equip professional que posarà a la seva disposició tots els mitjans i contactes que facilitin la seva feina, incloent-hi una sala de projecció on puguin visionar, prèvia autorització escrita dels productors, totes les produccions facin arribar al Festival.
ARTICLE 12
La participació al Festival suposa l’acceptació del present reglament. En cas de conflicte, la Direcció del Festival conserva la seva sobirania, atenent-se al reglament de la FIAPF pel que fa a les manifestacions de cinema internacionals.
ARTICLE 13
Els membres del jurat, una vegada vista cadascuna de les produccions nominades, emeten el vot que fan arribar a la direcció del festival que inclou una gamma de valoracions. El resultat es dóna a conèixer a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació, així com a tots els participants, dins de l’última setmana del mes de juny o primera de juliol.
ARTICLE 14
Premiats: Seran objecte de premi, el centre de formació, el professor tutor del grup que ha participat a les produccions i els alumnes.
Premis: Diploma per al centre universitari, institut i col·legi; diploma i trofeu per al professor tutor, diploma per als alumnes.

L´organització del festival, es reserva el dret d´ampliar els premis.

Inscriu-te